University Library, University of Illinois at Urbana-Champaign

Richard John Smith (O. Smith) as Zamiel in "Der Freischutz"
Der Freischutz

Permalink

https://digital.library.illinois.edu/items/98e5fa00-4e7d-0134-1db1-0050569601ca-3
No Copyright - United States (RightsStatements.org)

No Copyright - United States

Descriptive Information

Download Options

Richard John Smith (O. Smith) as Zamiel in "Der Freischutz"